bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
258
32055448

Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

  Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA NA STRZELNICACH


Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.
Każdorazowo po wzięciu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana (najpierw skieruj ją w bezpieczne miejsce, wyjmij magazynek, następnie sprawdź komorę nabojową).
W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj broni załadowanej.
Na strzelnicy, broń przenoś zawsze rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.
Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.
Poza strzelnicą lub magazynem, broń przenoś w sposób wykluczający jej samoczynne zadziałanie.
Nigdy nie pozostawiaj broni bez dozoru.
Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego WOLNO STRZELAĆ lub START.
Przy ładowaniu broni nie korzystaj z pomocy innych osób.
W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się przed linią ognia (patrząc od linii tarcz), przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
Po komendzie STOP wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inna osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę STOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.
Nigdy nie strzelaj z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.
Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika.
W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.
Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.
Zanim opuścisz stanowisko, upewnij się, czy w komorze nabojowej i magazynku nie pozostał nabój, następnie przedstaw rozładowaną broń do kontroli prowadzącemu strzelanie i odpowiednio ją zabezpiecz.
Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest na stanowisku strzeleckim lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Na strzelnicy nie można celować i strzelać do ludzi, ptaków i zwierząt jak również do przedmiotów znajdujących  się  poza kulochwytem.
Naprawy, regulację i czyszczenie broni pociągające za sobą konieczność rozładowania jej, należy dokonać w miejscach do tego wyznaczonych.
Zabronione jest używanie przez strzelców w czasie strzelania, ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.
Na strzelnicy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem, a w razie wątpliwości należy przeprowadzić badanie sprzętem pozwalającym wykryć stosowanie tych używek.
Za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących odpowiada strzelmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada ten, który go spowodował, właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.
                                       
     Węgrów, 27.10. 2013 r.

                                                                                       Strzelmistrz Zjednoczenia
                                                                                            Stanisław Osiewicz

Główna Komisja Strzelnicza

 

 Wykaz członków Głównej Komisji Strzelniczej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

 

Czytaj więcej...

Artyleria bracka

Artyleria bracka

Artyleria bractw kurkowych to piękna karta historii naszego ruchu.

Czytaj więcej...

Strzelnice

STRZELNICE

Cała procedura wydawania decyzji na użytkowanie strzelnicy jest opisana szczegółowo w Ustawie o broni i amunicji z 21 maja 1999 Rozdział 4 art. 45,46,47,48,i 49 (wraz z późniejszymi zmianami) –ale zmiany te strzelnic nie dotyczą, Ustawa ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 53, poz 549.

 

Czytaj więcej...

Broń czarnoprochowa

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY POSŁUGIWANIU SIĘ BRONIĄ CZARNOPROCHOWĄ

Należy używać wyłącznie czarnego prochu. Użycie nawet małejilości prochu bezdymnego jest zabronione. Broń powinna być atestowana przez wytwórcę, posiadać jego znaki firmowe i napis "Black Powder Only".

Czytaj więcej...