bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
207
31978879

Poznań. ZARZĄDZENIE NR 5/2019 PREZESA ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R.P.

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 PREZESA ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R.P. Z DNIA 31.08.2019

 

Poznań 31.08.2019r
L.dz. KLA-09/2019

 

Na podstawie Statutu Zjednoczenia w związku z niespełnieniem przez Zarząd Okręgu Krakowskiego ZKBS RP poprzedniej kadencji obowiązków wynikających z §42 pkt1, ust c oraz §43 pkt e) Statutu Zjednoczenia jako Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam co następuje:
1. Przeprowadzenie turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego Okręg Krakowskiego ZKBS RP w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od wydania niniejszego zarządzenia.
2. Turniej strzelecki przeprowadzić na strzelnicy KBS w Tarnowie.
3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam solidarnie członkom byłego Zarządu Okręgu Krakowskiego kadencji 2015 – 2018 pod przewodnictwem byłego Prezesa Okręgu Krakowskiego Brata Jerzego Gałczyńskiego.
4. Nadzór z ramienia Zjednoczenia oraz przedstawicielstwo w imieniu Prezesa Zjednoczenia nad zwołaniem i przebiegiem turnieju sprawować będzie V-ce Prezes ZKBS R.P. Brat Zdzisław Grzelka.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.08.2019r.

Uzasadnienie:
Zgodnie ze Statutem Zjednoczenia §41, pkt 5 kadencja władz okręgu rozpoczyna się i kończy równocześnie z kadencją Zarządu Zjednoczenia. Okręg Krakowski nie dopełnił wymogu statutowego wyboru nowych władz przed Kongresem Zjednoczenia w Jarocinie, nie powiadamiając o tym fakcie ówczesnych władz zjednoczenia. Na mocy przytoczonego powyżej §41, pkt 5 Zarząd Okręgu Krakowskiego utracił moc prawną. Mając na uwadze poprawną pracę całego zjednoczenia oraz prawa jego członków jakimi są Bractwa Okręgu Krakowskiego do realizacji celów Statutowych jakimi są turnieje strzeleckie w celu wyłonienia Króla Okręgu ZKBS RP należało skorzystać z przysługujących Prezesowi Zjednoczenia uprawnień wynikających ze statutu naszej organizacji.

Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.
Krzysztof Wojciech Larski