bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
876
11395378

Poznań. Komunikat prezesa Krzysztofa Larskiego

Oto ważny komunikat prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Krzysztofa Larskiego

Szanowne Siostry , szanowni Bracia Kurkowi.

Rozpoczyna się sezon strzelecki w naszych bractwach, gdzie podczas wspólnych spotkań i biesiad brackich poruszane są tematy związane z naszym ruchem brackim. Chcąc ustrzec Was od różnego rodzaju nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez osoby niezadowolone z demokratycznych wyników wyborów Kongresu w Jarocinie pragnę przedstawić aktualny stan prawny naszej wspólnej organizacji jaką jest Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres Delegatów w Jarocinie w dniu 21.04.2018r jako najwyższa władza naszej organizacji na mocy podjętych uchwał powołał nowe władze zjednoczenia w miejsce władz, których 3 letnia kadencja zgodnie z naszym statutem upłynęła w tym dniu. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju oraz wykładni w tej sprawie jaką przedstawił Sąd Najwyższy podjęcie uchwały o powołaniu nowych władz jest konstytutywne w momencie jej podjęcia i od tego momentu organizacja posiada nowe władze zgodnie z treścią uchwał. Od tego momentu Zarząd Zjednoczenia wypełnia swoje statutowe obowiązki stojąc na czele naszej organizacji oraz zapewniając właściwe funkcjonowanie biura zjednoczenia dla obsługi jego członków. Na nowo wybranych władzach spoczywał obowiązek w terminie 7 dni od podjęcia uchwał złożenia do właściwego Sądu KRS dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze sądowym. Dokumenty oraz stosowne druki w wymaganym terminie zostały złożone w Sądzie Okręgowym KRS jako podstawa do dokonania deklaratoryjnego wpisu w rejestrze sądowym.

Sąd Okręgowy KRS odmówił dokonania wpisu do rejestru sądowego wstrzymując się z jego dokonaniem na skutek dokumentów przekazanych sądowi od organu nadzoru jakim dla naszej organizacji jest Prezydent Miasta Poznania. Do organu nadzoru wpłynęło bowiem pismo od członka Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie – Gniewomira Rokosz Kuczyńskiego zarzucające nieprawidłowości podczas Kongresu w Jarocinie. Pismo to stało się podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego wszczętego przez organ nadzoru dla sprawy SOUK-XI.511.238.2018 I.dz. 1107 18012260 i przesłania dokumentów sprawy do właściwego Sądu KRS. Odmowa dokonania wpisu przez Sąd KRS została zaskarżona przez Zarząd Zjednoczenia i aktualnie oczekuje na rozprawę apelacyjną mającą się odbyć w tej sprawie. W między czasie został złożony wniosek przez byłego Prezesa Zjednoczenia Adama Gołembowskiego do Sądu KRS o ustanowienie kuratora dla naszej organizacji ze wskazaniem konkretnej osoby, jednak wobec toczącego się postępowania apelacyjnego został on zawieszony w myśl art. 177 par.1 pkt 1 KPC.

Jako prezes ZKBS R.P. starałem się przedstawić aktualną sytuację naszej organizacji, aby każdy z Braci Kurkowych posiadł wiedzę w tym zakresie i nie był skazany na różne sensacyjne wiadomości rozpowszechniane celowo lub z niewiedzy przez oponentów. Takie działania szczególnie jeżeli są celowe i zawierają wiadomości niezgodne ze stanem faktycznym są działaniami na szkodę Zjednoczenia wprowadzając chaos w naszych szeregach. Myślę że postawy po Kongresie w Jarocinie niektórych braci kurkowych pokazały w sposób jednoznaczny postawy i zachowania, które są sprzeczne z wartościami jakie powinny cechować naszych członków. Na skutek tych działań została wystawiona na próbę jedność naszej organizacji będąca podstawą do jej powołania. Dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich prawdziwych z krwi i kości Braci Kurkowych o zachowanie jedności naszej organizacji przeciwstawiając się próbom prowadzącym do jej rozpadu przez niezbyt liczne grono niezadowolonych z demokratycznego wyboru nowych władz.

Przedstawioną powyżej sytuację Zjednoczenia można zawrzeć w kilku punktach opartych na prawie, dokumentach i faktach, a mianowicie:

  1. Władze Zjednoczenia powołane na mocy Uchwały Kongresu w Jarocinie od dnia 21.04.208r są konstytutywne i wykonują swoje statutowe obowiązki.

  2. Brak wpisu do KRS stanowi ułomność w pracy władz zjednoczenia jednak w myśl obowiązującego prawa wpis taki ma wartość deklaratoryjną, a nie konstytutywną.

  3. Odmowa dokonania wpisu przez Sąd KRS została zaskarżona na poszczególnych szczeblach postępowania i aktualnie toczy się proces apelacyjny w tej sprawie.

  4. Nie został ustanowiony żaden Komisarz dla naszej organizacji przez Sąd KRS.

  5. Biuro ZKBS R.P. w Poznaniu działa tak jak dotychczas załatwiając i prowadząc wszystkie żywotne sprawy dla członków naszej organizacji.

  6. Zarząd Zjednoczenia pracuje normalnie wypełniając swoje statutowe obowiązki zarówno dla zjednoczenia jak i instytucji zewnętrznych dbając o terminową realizację wszelkich sprawozdań i bilansów do jakich jesteśmy zobowiązani.

Dla pełnego obrazu aktualnej sytuacji załączam do wiadomości Sióstr i Braci Kurkowych kopię pisma apelacyjnego jakie zostało złożone w Sądzie KRS w Poznaniu.

Prezes Zjednoczenia

Kurkowych Bractw Strzeleckich

Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Wojciech Larski

Poznań 31.03.2019 r. 

Pobierz  - Apelacja (format PDF)

Pobierz pismo z KRS  - (format PDF)