bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
11811
11829371

regulamin i wytyczne w/s strzelań młodzieżowych ZKBS RP i udziału w strzelaniach EGS

Strzelmistrz ZKBS RP Mariusz Wegner przesyła do konsultacji regulamin i wytyczne w/s strzelań młodzieżowych ZKBS RP i udziału w strzelaniach EGS.

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY - PROJEKT
Regulamin strzelania o tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia KBS RP
1.Strzelanie  odbywa  się  corocznie  w  terminie  trwania  Kongresu  lub  Zjazdu
Zjednoczenia KBS RP.  
2.W  uzasadnionych  sytuacjach  Zarząd  Zjednoczenia  KBS  RP  może  podjąć  
uchwałę  o  zmianie  terminu  i  miejsca  prowadzenia  strzelania,  a  także  o
sposobie  częściowego  zrefundowania  organizatorowi  kosztów  strzelania
młodzieżowego.
3.Organizator może się zwrócić do Zarządu Zjednoczenia KBS RP z wnioskiem
o częściowy zwrot kosztów strzelania młodzieżowego, w nieprzekraczalnym
terminie  trzech  miesięcy  przed  rozpoczęciem  Kongresu  lub  Zjazdu
Zjednoczenia KBS RP.
4.W  strzelaniu  mogą  uczestniczyć  tylko  członkowie  Młodzieżowych  Drużyn
Strzeleckich  działających  przy  Bractwach  Kurkowych  zrzeszonych  w
Zjednoczeniu KBS RP nie będący członkami bractw.
5.Uczestników  strzelania  obowiązuje  strój  organizacyjny  z  wyraźnym  logo
bractwa lub drużyny.
6.W strzelaniu mogą brać udział wyłącznie strzelcy w wieku 13-21 lat, z których
w danym roku najmłodsi kończą 13 a najstarsi 21 lat.
7.Macierzyste  bractwo  ponosi  koszt  uczestnictwa  strzelców  a  także  zbiera
pisemne  zgody  rodziców/opiekunów  prawnych  małoletnich  strzelców  na
udział w strzelaniach. Oświadczenie zgody rodziców/opiekunów prawnych jest
wymagane  celem  przedłożenia  organizatorowi  strzelań  dla  strzelców
małoletnich, którzy nie ukończyli do dnia strzelań 18 roku życia.   
8.Uczestnicy strzelania winni się stawić w miejscu jego organizacji co najmniej
na godzinę przed rozpoczęciem strzelania z opiekunem wyznaczonym przez
macierzyste bractwo.
9.Opiekun  przedstawia  organizatorom  wymagane  zgody  rodziców/opiekunów
prawnych oraz listę strzelców, która musi zawierać imię i nazwisko strzelca
oraz  rok  jego  urodzenia.  Organizator  może  wymagać  dostarczenia  listy
zawodników w formie pisemnej jak i elektronicznej.
10.Uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający jego wiek (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka), a organizator ma prawo do
skontrolowania dokumentu.
11.Po  zamknięciu  listy  dopuszczonych  do  strzelania,  organizator  w  drodze
losowania ustala kolejność strzelających.
12.Strzelanie odbywa się do KURA zamocowanego na żerdzi.
13.W przypadku gdy ilość uczestników przekracza 25 strzelców, odbywają się
strzelania eliminacyjne do kura, z których do finału kwalifikuje się 5 osób tj.
strzelec, który strąci kura, dwóch przed nim i dwóch za nim.
14.Zwycięzcą strzelania zostaje strzelec, który strąci finałowego kura. Otrzymuje
on tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia KBS RP A.D. ...., a w nagrodę na
rok Klejnot Młodzieżowego Króla Zjednoczenia i  na  własność
okolicznościowy medal i trofeum w postaci strąconego KURA. Strzelec, który
strzelał przed zwycięzcą otrzymuje tytuł I Rycerza i okolicznościowy medal, a
strzelec,  który  strzelał  po  zwycięzcy  otrzymuje    tytuł  II  Rycerza  i
okolicznościowy medal.   
15.Nad  prawidłowością  przeprowadzenia  strzelania  czuwa  strzelmistrz
Zjednoczenia lub inny członek Zarządu Zjednoczenia KBS RP, który jest
upoważniony przez zarząd do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych.

-PROJEKT-
Wyłanianie kandydatów do uczestnictwa Europejskiego Strzelania Królewskiego dla bractw zjednoczonych w ZKBS RP:  
- do udziału w strzelaniach Bractwa, Okręgi i Zjednoczenie mają prawo wydelegować po jednej osobie,
- tytułem uprawniającym do delegowania jest uzyskanie tytułu króla w czasie od upływu terminu zgłoszeń do poprzedniego Europejskiego Strzelania Królewskiego,
- prawo do bycia delegatem przysługuje w pierwszej kolejności tytułów” króla” od najnowszego do najstarszego,  
- opłatę za udział w Europejskich Strzelaniach Królewskich wnosi zgłaszający ( Bractwo, Okręg, Zjednoczenie ),
 
Wyłanianie kandydatów do uczestnictwa Europejskiego Strzelania Młodzieżowego dla bractw zjednoczonych w ZKBS RP:  
- do udziału w strzelaniach Bractwa mają prawo wydelegować maksymalnie 5 osób,
- osoby chcące być delegatami bractwa do Europejskiego Strzelania Młodzieżowego powinny uczestniczyć w życiu danego Bractwa jak również posiadać stosowne umundurowanie.
- tytułem uprawniającym do delegowania jest uzyskanie pozytywnej opinii macierzystego bractwa wyrażonej stosowną uchwałą,
- prawo do bycia delegatem przysługuje osobie która do dnia strzelań ukończyła 15 rok życia a nie przekroczyła 25 roku życia liczone do dnia strzelań,   
- niepełnoletni delegaci muszą przedstawić strzelmistrzowi Zjednoczenia zgodę rodziców na uczestnictwo w strzelaniach,   
- w/w zgoda musi zostać uwiarygadnia swym podpisem Prezes danego Bractwa i jego pieczęcią,
- opłatę za udział w Europejskich Strzelaniach Królewskich wnosi zgłaszający ( Bractwo, Okręg, Zjednoczenie ),