bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
4909
10856772

Poznań. List otwarty prezesa Krzysztofa Larskiego

Oto list otwarty prezesa Krzysztofa Larskiego

Siostry i Bracia Kurkowi.

W związku z nieprawdziwymi informacjami jakie rozpowszechnia na forach społecznościowych były prezes Zjednoczenia Adam Gołembowski pragnę zwrócić Waszą uwagę na bezprzedmiotowość i bezpodstawność treści głoszonych na forach internetowych. Stanowisko byłego prezesa i rozpowszechniane przez Niego informacje wynikają z nieznajomości prawa i przepisów obowiązujących w naszym kraju odnośnie funkcjonowania organizacji takich jak nasza oraz jej Statutu co jest tym bardziej przykre wziąwszy pod uwagę dziewięć lat pełnienia funkcji prezesa zjednoczenia. Każdy z nas ma prawo do indywidualnej oceny zaistniałej sytuacji, ale ocena ta musi stać na gruncie faktów rzeczywistych oraz przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. Były prezes w swoich wypowiedziach chciałby jawić się jako wybawca ruchu bractw kurkowych – tylko pytanie brzmi przed kim ? Jedyną sensowną odpowiedzią wydaje się stwierdzenie że przed sobą samym. Pisząc o „garstce przeciwników” były prezes zjednoczenia marginalizuje głosy wyborców na Kongresie w Jarocinie którzy w sposób zdecydowany swoimi głosami opowiedzieli się za wprowadzeniem zmian. Co więcej to ustępujący prezes jako pierwszy zaakceptował wyniki wyborów Kongresu przekazując mi łańcuch prezesa zjednoczenia oraz nawołując Delegatów o niezgłaszaniu kandydatur poza zaproponowanymi przez nowo wybranego prezesa. Zachowanie godne podziwu, ale jakże ma się do czynionych chwilę póżniej prób zdelegalizowania całego Kongresu poprzez absurdalne zarzuty i niezgodne z literą prawa głoszenie o dalszym sprawowaniu funkcji prezesa zjednoczenia. W związku z powyższym chciałbym jasno i wyrażnie wyartykułować stan prawny aktualnie nas obowiązujący:

  1. Poprzedni Zarząd Zjednoczenia na czele z Prezesem Adamem Gołembowskim przestał być organem zarządzającym Zjednoczenia z dniem 21.04.2018r po uzyskaniu absolutorium zgodnie ze Statutem Zjednoczenia, który wyrażnie mówi, że kadencja zarządu trwa 3 lata

  2. Od dnia 21.04.2018r na mocy Uchwał Nr4 i Nr5 Kongresu w Jarocinie nowy Zarząd z nowo wybranym prezesem stanowi organ zarządzający Zjednoczenia. Wynika to jasno z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2008r (sygn. akt I OSK 333/08) gdzie stwierdzono, że konstytutywne jest dokonanie wyboru i zmiana jest skuteczna od chwili podjęcia uchwały. NSA stwierdził jednoznacznie że rejestracja danych dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do czynności o charakterze deklaratoryjnym.

  3. Od dnia 21.04.2018r posługiwanie się przez Brata Gołembowskiego sygnaturą „Prezes Zjednoczenia KBS RP” jest bezpodstawne i jest złamaniem prawa za które grożą określone sankcje.

  4. Zgodnie z prawem nowo wybrany zarząd jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia stosownych dokumentów dla organu rejestrowego celem wprowadzenia zmian w KRS, które zostały opracowane i złożone.

  5. Sugerowanie manipulacji przy wyborze Przewodniczącego Kongresu oraz subiektywna ocena Jego pracy jest kompletnie pozbawione sensu zważywszy że wybór dokonany był zdecydowaną większością głosów ( 83 do 58), a Prezydium Kongresu pracowało w oparciu o regulamin zatwierdzony przytłaczającą większością Delegatów Kongresu. Brat Zdzisław Grzelka jedyny kontrkandydat w wyborze na przewodniczącego osobiście na Nadzwyczajnym Zjeżdzie Delegatów w Sypniewie wobec wszystkich uczestników oświadczył o prawidłowym wyborze przewodniczącego kongresu w Jarocinie co zostało zapisane w protokole.

  6. Zrzucanie odpowiedzialności na Przewodniczącego Kongresu za przebieg Kongresu od momentu Jego wyboru jest najdelikatniej ujmując wielce niestosowne i mija się całkowicie z prawdą. Prawdą natomiast jest, że:

  • Ustępujący Zarząd Zjednoczenia i tylko on odpowiedzialny był za przygotowanie Kongresu w Jarocinie oraz czuwanie nad jego przebiegiem

  • Nikt z ówczesnych władz Zjednoczenia nie wniósł podczas trwania Kongresu żadnych zastrzeżeń odnośnie jego przebiegu, co pozwoliłoby na usunięcie jeszcze w trakcie Kongresu tych wszystkich niedociągnięć na jakie powołują się występujący obecnie do organu nadzorczego z zarzutami odnośnie rzekomych nieprawidłowościach podczas Kongresu.

  • Obrady Kongresu rozpoczęły się z trzygodzinnym opóżnieniem niczym nieusprawiedliwionym – w tym czasie wobec pojawienia się kontrkandydatów dla byłego prezesa trwała kampania wyborcza nawołująca do określonych wyborów personalnych kosztem poszanowania czasu Delegatów siedzących na sali obrad bez jakiejkolwiek informacji odnośnie rozpoczęcia obrad.

  • Podczas nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Sypniewie funkcję Przewodniczącego obrad pełnił Brat Adam Warzybok podobnie jak w Jarocinie i w czasie o połowę krótszym zostały przeprowadzone głosowania oraz podjęte uchwały zgłoszone jeszcze w Jarocinie. Świadczy to o jednym, że odpowiednio przygotowane obrady pozwalają na sprawną pracę podczas Zjazdu/Kongres.

XV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. powołał na mocy uchwał nowe władze zjednoczenia w postaci Zarządu oraz jego prezesa i jako jedyny organ zarządzający zjednoczenia wykonujemy swoje obowiązki nałożone na nas przez Delegatów tego Kongresu. W związku z postawą byłego prezesa oraz jego popleczników zmuszeni jesteśmy uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym które prowadzi organ nadzorujący jakim jest Prezydent Miasta Poznania. Dążąc do zachowania jedności naszego ruchu brackiego oraz broniąc naszych praw do podejmowania samodzielnych suwerennych decyzji w sposób aktywny uczestniczymy w wyjaśnianiu organowi nadzorczemu „nieprawidłowości” na jakie powołują się występujący do organu nadzorczego żądając ponownych wyborów. Opinie niezależnych prawników na bazie których zostało skierowane pismo do Prezydenta Miasta Poznania w sposób jednoznaczny i zdecydowany dowodzą, że zarzuty jakie postawił organ nadzorujący w oparciu o doniesienia o rzekomych nieprawidłowościach są bezpodstawne i nie rzutują na ważność wyborów XV Kongresu w Jarocinie.

Mój list adresowany do Was Sióstr i Braci Kurkowych zrzeszonych w ZKBS R.P. ma na celu wyjaśnienie sytuacji w jakiej znalazło się zjednoczenie na skutek działań podjętych przez grupę osób niezadowolonych z wyników wyborów XV Kongresu w Jarocinie. Absolutnie nie jest moim celem polemizowanie z przeróżnymi wiadomościami rozpowszechnianymi na forach internetowych, jednak absurdalna treść pisma byłego prezesa Adama Gołembowskiego jakie na tych forach się ukazało zmusza mnie do jasnego i zgodnego z prawem wyjaśnienia aktualnej sytuacji.

Zarząd Zjednoczenia jaki wybraliście na XV Kongresie w Jarocinie, uzupełniony podczas nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Sypniewie wykonuje swoje obowiązki statutowe zarówno dla zapewnienia bieżącej działalności zjednoczenia oraz w przygotowaniach do Zjazdu EGS w Neer który odbędzie się za tydzień.

W tegorocznym przemarszu Region 5 będzie otwierał paradę w Neer, a nasze zastępy braci kurkowych z Polski będą kroczyć na jego czele. Pamiętając o wizerunku organizacji jaki tworzy się podczas takiej parady – pokażmy Europie w naszym wspólnym marszu zdyscyplinowanie oraz ład i porządek w naszych szeregach.

Będzie dla mnie wielkim zaszczytem jako Prezesa Zjednoczenia KBS R.P. wraz z Zarządem Zjednoczenia poprowadzić za Sztandarem Zjednoczenia przedstawicieli Bractw Kurkowych z Polski.

Z Brackim Pozdrowieniem

Prezes Zjednoczenia

Kurkowych Bractw Strzeleckich

Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Wojciech Larski

Poznań 11.08.2018r